ประวัติ

กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เป็นหน่วยงานบริการสำคัญที่จัดการพัฒนาบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมต่างๆ และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ได้มาตรฐาน อันจะเป็น แนวทางสำหรับการพัฒนาความเป็นอยู่และระบบสาธารณูปโภคซึ่งมหาวิทยาลัยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหลายท่านมาร่วมกันวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของส่วนงานภายในที่มีของมหาวิทยาลัยพบว่า บทบาทหน้าที่และภารกิจมีความซ้ำซ้อนกัน ทำให้ระบบการปฏิบัติงานไม่ชัดเจน ส่งผลต่อการวิเคราะห์ภาระงานเพื่อคำนวณหาอัตรากำลังที่พึงมีของมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิจึงเสนอให้มหาวิทยาลัยทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในใหม่ ตามผลการทบทวน โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จึงอนุมัติให้เสนอขอจัดตั้ง “กองอาคารสถานที่” เป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิเพิ่มเติมในประกาศกระทรวง

ปรัชญา (Philosophy)
มุ่งมั่นบริการ สร้างสรรค์ประโยชน์ สู่มาตรฐานสากล

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ

พันธกิจหน่วยงาน
กองอาคารสถานที่ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านการจัดเตรียมสถานที่งานกิจกรรม งานพิธีต่างๆภายในมหาวิทยาลัย การให้บริการระบบสาธารณูปโภค มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การให้บริการการใช้ห้องเรียน และให้บริการการออกแบบสิ่งปลูกสร้างภายใน รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของส่วนงาน
(1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล
(2) เพื่อเป็นการดูแลควบคุมระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆตลอดจนครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน และอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจซ่อมแซมบำรุงรักษาได้
(3) เป็นหน่วยงานที่สามารถควบคุมดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคารต่างๆ บริเวณทั่วไป ตลอดจนต้นไม้ และสวนประดับภายในมหาวิทยาลัยให้อยู่ในความเรียบร้อย ร่มรื่นสวยงามตลอดเวลา เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนการสอน